Deichmann 2017

Przedstawiamy regulamin rozgrywek Deichmann. Turniej rozgrywany będizie na obiektach sportowych w Pustyni.

Regulamin Eliminacji Miejskich Turnieju
DEICHMANN MINIMISTRZOSTWA 2017
ROZGRYWKI PIŁKARSKIE

§1 Organizator

1. Organizatorem rozgrywek Deichmann Minimistrzostwa 2017, zwanych dalej Turniejem, jest
Stowarzyszenie Kochamy Sport z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Mińskiej 38.
2. Organizator wyznacza w każdym z miast Turnieju, koordynatora odpowiedzialnego za regulaminowe
przeprowadzenie rozgrywek.
3. Turniej rozgrywany jest w oparciu o przepisy gry w piłkę nożną, zgodne z postanowieniami niniejszego
regulaminu.
§2 Cele
1. Promocja nawyku regularnej aktywności fizycznej oraz podnoszenie piłkarskich umiejętności poprzez
rozwijanie sportowych pasji u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.
2. Wyłonienie spośród drużyn zgłoszonych do rozgrywek w kategoriach U-9 i U-11 po jednym zespole dla
każdego z Miast Eliminacyjnych, uprawnionego do reprezentowania danego Miasta Eliminacyjnego na
ogólnopolskim Finale Finałów Turnieju.

§3 Termin

1. Faza Ligowa Turnieju zostanie rozegrana pomiędzy 22 kwietnia a 4 czerwca 2017 roku w terminach
ustalonych odrębnie dla każdego z miast przez koordynatora, w oparciu o liczbę zgłoszonych drużyn oraz
dostępność boisk. W zależności od specyfiki miasta musi ona trwać od pięciu do ośmiu dni rozgrywkowych
dla każdej kategorii.
2. W wybranych lokalizacjach dopuszcza się start Turnieju przed oficjalną jego inauguracją, jednak nie
wcześniej niż 8 kwietnia 2017 roku.
3. Faza Finałów Miejskich Turnieju zostanie rozegrana w każdym z Miast Eliminacyjnych najpóźniej w dniu
11 czerwca 2017 roku.
4. Wszystkie terminy zmagań Turnieju zostaną poprzedzone publikacją szczegółowego harmonogramu gier
na stronie www.kochamsport.pl.

§4 Uczestnicy

1. Dopuszcza się przeprowadzenie Turnieju w następujących kategoriach wiekowych:
a. U-7 (skrzat) dzieci urodzone w roku 2010 i młodsze,
b. U-9 (żak) dzieci urodzone w roku 2008 i młodsze,
c. U-11 (orlik) dzieci urodzone w roku 2006 młodsze,
d. U-13 (młodzik) dzieci urodzone w roku 2004 i młodsze.
2. Prawo udziału w Turnieju posiadają dzieci spełniające kryteria wiekowe określone w pkt.1 niniejszego
paragrafu, których opiekunowie potwierdzą brak medycznych przeciwwskazań do uprawiania przez nie
sportu.
3. Prawo udziału w Turnieju przysługuje klubom i szkółkom piłkarskim, zespołom szkolnym, osiedlowym i
parafialnym, a także dzieciom nie trenującym w żadnym z powyższych.
4. Zawodnicy zgłaszani indywidualnie będą łączeni w drużyny lub zostaną dopisani do losowo
wytypowanych przez koordynatora drużyn, po uprzednim uzgodnieniu z trenerami rzeczonych zespołów.
5. Zawodnik reprezentuje w ramach rozgrywek Eliminacji Miejskich danej kategorii wiekowej wyłącznie
drużynę, do której został zgłoszony podczas zapisów z wyłączeniem pkt.1 §7 niniejszego regulaminu.
6. Zawodnik korzystający z prawa do gry w Turnieju w więcej niż jednej kategorii wiekowej zobowiązany jest
do uiszczenia wielokrotności wpisowego adekwatnej do liczby reprezentowanych zespołów.
§5 Drużyny
1. Przez pojęcie drużyny rozumie się zawodników, trenera i jego asystenta.
2. Liczbę zawodników w składzie drużyny przystępującej do rozgrywek w kategorii wiekowej U-9, U-11 lub
U-13 ustala się minimalnie na 8, a maksymalnie 10 osób.
3. Liczbę zawodników w składzie drużyny przystępującej do rozgrywek w kategorii wiekowej U-7 ustala się
minimalnie na 7, a maksymalnie 15 osób.
4. Trener zobowiązany jest do wskazania swojego asystenta pod groźbą niedopuszczenia drużyny do
rozgrywek.
5. Wyłącznie trener oraz jego asystent są upoważnieni do zgłaszania koordynatorowi spornych kwestii
regulaminowych, wnoszenia protestów i chęci weryfikacji dokumentów potwierdzających tożsamość
zawodników oraz próśb organizacyjnych dotyczących terminów nieobecności i harmonogramów gier.
6. Drużyny występują w Turnieju pod nazwami reprezentacji narodowych przydzielanych im podczas
zapisów przez koordynatora w każdym z miast.
7. Zawodnicy mają obowiązek rozgrywania spotkań w strojach dostarczonych przez Organizatora.
Obowiązuje zakaz umieszczania bądź modyfikowania ich treści przed zakończeniem udziału drużyny w
Turnieju.
8. Uczestnicy występujący w strojach poddanych modyfikacjom mogą pod groźbą wykluczenia z Turnieju
zostać zobowiązani do ponownej wpłaty wpisowego umożliwiającej otrzymanie nowego kompletu
meczowego.

§6 Zapisy

1. Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane są od 2 stycznia 2017 i trwają w każdym z miast do 19 marca 2017
roku.
2. Zgłoszeń do Turnieju dokonywać należy telefonicznie lub mailowo u koordynatora rozgrywek w mieście.
3. Kontakt mailowy i telefoniczny do koordynatorów w każdym z miast dostępny jest na stronie
www.kochamsport.pl.
4. W przypadku wyczerpania puli wolnych miejsc ustalonych dla danego miasta, koordynator wprowadza
kolejne zgłoszenia na listę oczekujących. Wpisanie na listę oczekujących nie jest gwarancją udziału w
zawodach.
5. W przypadku niewyczerpania puli wolnych miejsc ustalonych dla danego miasta, koordynator przyjmuje
zgłoszenia do daty ustalonej indywidualnie przez Organizatora, nie później jednak niż do trzeciego
weekendu gier włącznie.
6. Przyjmowane są zgłoszenia drużynowe i indywidualne.
7. Organizator nie udziela gwarancji dostarczenia strojów na pierwszy termin rozgrywek Turnieju,
uczestnikom zgłoszonym po 19 marca 2017 roku.
8. Warunkiem zgłoszenia zawodnika do Turnieju jest dostarczenie wypełnionej Karty Indywidualnego
Uczestnictwa (zał. nr 1), oraz uiszczenie kwoty wpisowego.
9. Warunkiem zgłoszenia drużyny do Turnieju jest wypełnienie i dostarczenie odpowiedniej dla danej
kategorii wiekowej wersji Karty Drużynowej (kategorie U-9, U-11 i U-13 zał. nr 2, kategoria U-7 zał. nr 3),
podparte przekazaniem kompletu wypełnionych przez opiekunów Kart Indywidualnego Uczestnictwa
oraz uiszczeniem kwoty wpisowego za każdego ze zgłoszonych uczestników.
10. Każdy zawodnik biorący udział w Turnieju otrzyma w ramach kampanii marketingowej Partnera
Tytularnego Turnieju – Firmy Deichmann Obuwie Sp. z o.o. strój sportowy (koszulkę, spodenki i getry)
oraz Kartę Upominkową w wysokości 20 zł do zrealizowania przez opiekuna prawnego dziecka.
11. Komplety strojów sportowych oraz pakiet Kart Upominkowych w liczbie równej ilości zgłoszonych
zawodników wydane zostaną trenerowi lub jego asystentowi po dokonaniu opłaty wpisowego i
weryfikacji regulaminowej dostarczonego kompletu dokumentów.
12. Koordynator przyjmuje zgłoszenia drużynowe podparte wspólną przynależnością zawodników,
reprezentujących najpóźniej od 19 marca 2017 roku wyłącznie jeden klub lub jeden oddział regionalny
ogólnopolskiej szkółki piłkarskiej z wyłączeniem akademii ograniczających swoją działalność do
selekcjonowania i treningu najbardziej uzdolnionych zawodników w regionie. Ponadto dopuszcza się
zgłoszenia drużyn, których zawodnicy legitymują się wspólną szkołą, parafią lub miejscem zamieszkania
rozumianym jako jednostka administracyjno-terytorialna, nie większa niż gmina wiejska lub miejskowiejska
do 10 000 mieszkańców.
13. Wszelkie próby zgłaszania drużyn złożonych z zawodników reprezentujących różne kluby/szkółki
piłkarskie a niepołączonych szkołą, parafią lub miejscem zamieszkania będą traktowane jako próba
niesportowego zwiększenia szans na zwycięstwo.
14. Wpisanie do składu drużyny zawodnika niepowiązanego z resztą drużyny lub występującego w oficjalnych
rozgrywkach w barwach więcej niż jednego klubu, będzie traktowane jako próba niesportowego
zwiększenia szans na zwycięstwo.
15. Drużyna, której w trakcie trwania Turnieju zostanie udowodnione złamanie pkt. 13-14 niniejszego
paragrafu, zobowiązana jest do natychmiastowego wycofania spornych zawodników bez możliwości ich
zamiany pod groźbą wykluczenia całej drużyny z zawodów bez zwrotu kosztów wpisowego. Dodatkowo
zostanie ona ukarana przyznaniem walkowerów drużynom przeciwnym, we wszystkich spotkaniach
rozegranych do momentu usunięcia udowodnionej nieprawidłowości. Odpowiedzialność za skład
spoczywa na trenerze drużyny.
16. Zawodnicy biorący udział w Turnieju objęci zostaną ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków obowiązującym od momentu przekazania przez trenera wypełnionej i podpisanej przez
opiekuna prawnego Karty Indywidualnego Uczestnictwa aż do końca trwania Turnieju. Obejmuje ono
wyłącznie zdarzenia zaistniałe podczas i w miejscu rozgrywek, zgłoszone koordynatorowi do 5 dni od
chwili ich zaistnienia.

§7 Wymiana i dopisywanie zawodników

1. Zmian i uzupełnień w składach zgłoszonych drużyn dokonywać mogą wyłącznie trener lub jego asystent
nie później niż do trzeciego weekendu gier włącznie, pod warunkiem uprzedniego dostarczenia Karty
Drużynowej i kompletu Kart Indywidualnych. Wyjątek stanowią medycznie udokumentowane kontuzje,
uniemożliwiające dalszy udział poszkodowanych zawodników w Turnieju.
2. Końcowa korekta składu drużyny może dotyczyć maksymalnie 35% pierwotnie zgłoszonego składu.
Wyjątek stanowią zmiany wymuszone kontuzjami zawodników.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w składach zgłoszonych drużyn wymagają akceptacji koordynatora oraz
niezwłocznego uzupełnienia dokumentacji drużyny i wniesienia ewentualnej opłaty wpisowego.
4. Zmiany dokonane w składach mają charakter wiążący, uniemożliwiający ponowne wpisanie do składu
zawodnika wcześniej z niego wykreślonego z wyłączeniem przypadku późniejszej kontuzji innego z
zawodników lub formalnej rezygnacji z ewentualnego udziału w ogólnopolskim finale Turnieju.
§8 Wpisowe do Turnieju
1. Opłata wpisowego wynosi 120 złotych od zawodnika.
2. Wpłat należy dokonywać do dnia 19 marca 2017 roku na konto organizatora Turnieju:
12 1050 1575 1000 0090 6080 8426
ING oddział we Wrocławiu
Stowarzyszenie Kochamy Sport
Opisując przelew tytułem: miasto rozgrywek, kategoria wiekowa (według oznaczeń: U-7/U-9/U-11/U-13),
nazwa klubu (w przypadku zgłoszenia indywidualnego imię i nazwisko dziecka), nazwa reprezentacji
narodowej przydzielona przez koordynatora w danym mieście.
3. Organizator wystawia fakturę tylko na wyraźną prośbę wpłacającego. Prośby należy kierować na adres email:
faktury@kochamsport.pl.
§9 System rozgrywek – kategoria U-7 Skrzat
1. Zawody mają charakter festynu piłkarskiego, uczestnicy rozgrywają spotkania bez presji wyniku.
2. Rozgrywki nie służą wyłonieniu najlepszych drużyn ani ustaleniu ich kolejności.
3. Koordynator Turnieju w każdym z miast zachowa autonomię odnośnie liczby zawodników, czasu gry i
szczegółowych przepisów w oparciu o specyfikę obiektów, liczbę zgłoszonych drużyn i konsultacji z
trenerami.

§10 System rozgrywek – kategorie U-9, U-11 i U-13

1. Szczegółowy schemat rozgrywek Turnieju dla każdego z miast zostanie ustalony w oparciu o ilość
zgłoszonych drużyn oraz liczbę boisk.
2. Turniej zostanie podzielony na Fazę Ligową i Fazę Finałów Miejskich.
§11 Faza Ligowa
1. Udział biorą wszystkie zgłoszone drużyny.
2. Każda drużyna rozgrywa minimum dwa spotkania podczas dnia turniejowego.
3. Każda drużyna ma prawo do zgłaszania zaplanowanych nieobecności w poszczególne dni rozgrywkowe,
jednak w wymiarze nieprzekraczającym połowy uprzednio zaplanowanych przez koordynatora terminów
spotkań fazy ligowej dla danej grupy w kategorii wiekowej.
4. Drużyny zapisane do Turnieju po jego inauguracji mają prawo do zgłaszania nieobecności pomniejszoną
automatycznie o liczbę dni rozgrywek fazy ligowej, w której nie wzięły one udziału.
5. Drużyna korzystająca z prawa do zgłoszenia nieobecności ma obowiązek poinformowania o tym fakcie
koordynatora w mieście rozgrywek z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem.
6. Drużyny, które nie zgłoszą w wyznaczonym terminie swojej nieobecności i nie stawią się na swoje mecze
zostaną ukarane przyznaniem walkowerów drużynom przeciwnym.
7. Drużyny które nie stawią się na więcej niż połowie zaplanowanych przez koordynatora terminów spotkań
fazy ligowej zostaną automatycznie zdyskwalifikowane, a ich dalszy udział w Turnieju będzie mieć
wyłącznie charakter spotkań towarzyskich.
8. Dopuszcza się podział zespołów na grupy w obrębie kategorii wiekowej. Podziału w każdym z miast
dokonuje koordynator na podstawie ustaleń z trenerami.
9. Podział zespołów na grupy dokonywany jest wg. doboru losowego bądź siłowego drużyn, dopuszcza się
także wykorzystanie systemu mieszanego, łączącego powyższe metody.
10. Dopuszcza się wyodrębnienie grupy złożonej z drużyn żeńskich biorących udział w Turnieju na zasadach
ogólnych.
11. Mecze wewnątrz grup rozgrywane są wg zasady każdy z każdym. Możliwe jest przeprowadzenie rund
rewanżowych.
12. Zainicjowanie rundy rewanżowej wymaga uzyskania pozytywnej opinii Organizatora wydawanej w
oparciu o ilość terminów niezbędną do przeprowadzenia kompletu spotkań konkretnej kategorii w danym
mieście.
13. Zastosowanie losowego bądź mieszanego podziału na grupy w ramach kategorii wiekowej dopuszcza
przeprowadzenie Fazy Przejściowej, tj. rozgrywek mających na celu ustalenie kolejności drużyn
zajmujących analogiczne miejsca w tabeli po zamknięciu rozgrywek grupowych.
14. Zastosowanie doboru siłowego przy podziale na grupy określa rozstawienie z najwyższych miejsc w Fazie
Finałów Miejskich drużyn z grup potencjalnie najmocniejszych, zgodnie z miejscem zajmowanym przez
nie w tabeli po zakończeniu Fazy Ligowej.
15. Zastosowanie doboru losowego podczas podziału na grupy określa naprzemienne rozstawienie zespołów
w Fazie Finałów Miejskich rozpoczynając od pierwszego zespołu Grupy 1 wedle miejsca zajmowanego
przez nie w tabeli po zamknięciu Fazy Ligowej/Fazy Przejściowej.
16. Zastosowanie systemu mieszanego podczas podziału na grupy określa rozstawienie z najwyższych miejsc
w Fazie Finałów Miejskich drużyn z grup potencjalnie najmocniejszych (lub rozstawienia z najniższych
miejsc drużyn z grup potencjalnie najsłabszych) oraz naprzemienne rozstawienie drużyn z grup
potencjalnie równych, wedle miejsca zajmowanego w tabeli po zakończeniu Fazy Ligowej/Fazy
Przejściowej.
17. Spotkania są punktowane wg zasady: 3 pkt. Za zwycięstwo, 1 pkt za remis i 0 pkt za porażkę.
18. W przypadku tej samej ilości punktów, o miejscu w tabeli decyduje wynik spotkania pomiędzy
zainteresowanymi drużynami. W przypadku remisu brana pod uwagę jest różnica ilości bramek
strzelonych do straconych, przy ich równości rozstrzyga ilość bramek strzelonych. Przy dalszym braku
rozstrzygnięcia organizator zarządza losowanie.
19. W przypadku tej samej ilości punktów pomiędzy więcej niż dwoma zespołami tworzona jest „mała tabela”
decydująca o rozstawieniu drużyn do Fazy Przejściowej lub Fazy Finałów Miejskich. W pierwszej kolejności
pod uwagę brane są wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W przypadku remisów lub
równej ilości punktów decyduje różnica ilości bramek strzelonych do straconych w małej tabeli; następnie
ilość bramek strzelonych w małej tabeli. Przy dalszym braku rozstrzygnięcia liczy się różnica pomiędzy
liczbą bramek strzelonych i straconych w dużej tabeli, a następnie rozstrzyga ilość bramek strzelonych w
dużej tabeli. Przy dalszej równości organizator zarządza losowanie.
20. W przypadku nierozegrania spotkań rundy zasadniczej lub ewentualnych rund rewanżowych z powodu
nieobecności zgłaszanych przez zainteresowane drużyny, organizator przyznaje walkower na korzyść
zespołu zgłaszającego mniejszą ilość nieobecności.
21. W przypadku nierozegrania wszystkich spotkań rundy zasadniczej wewnątrz grupy z przyczyn
niezależnych jak np. złe warunki atmosferyczne, liczona będzie średnia punktów zdobyta na spotkanie
przez drużynę do dwóch miejsc po przecinku. Przy równej średniej decyduje ilość rozegranych spotkań.
W przypadku dalszej równości wdrażana będzie procedura opisana w pkt. 18 i/lub 19 niniejszego
paragrafu z zastrzeżeniem wyliczania w „dużej tabeli” średniej różnicy bramek strzelonych i straconych
oraz ilości bramek strzelonych na mecz zamiast różnicy bramek strzelonych do straconych oraz ilości
bramek strzelonych w całości turnieju.
22. Wyniki Fazy Ligowej decydują wyłącznie o rozstawieniu zespołu w Fazie Finałów Miejskich.

§12 Faza Finałów Miejskich

1. Udział biorą wszystkie drużyny, biorące udział minimum połowie dni rozgrywkowych przewidzianej dla
danego miasta w Fazie Ligowej.
2. Rozstawienie zespołów i schemat rozgrywek Fazy Finałów Miejskich są opracowywane przez biuro
Organizatora w oparciu o liczbę zgłoszonych drużyn oraz dostępność boisk przy zachowaniu wyników Fazy
Ligowej.
3. Faza Finałów Miejskich rozgrywana jest systemem play-off – na każdym etapie gier drużyna rozgrywa
jeden mecz, który musi zakończyć się wyłonieniem zwycięzcy, przegrywający odpada z Turnieju.
4. W przypadku remisu po upłynięciu regulaminowego czasu gry sędzia zarządza 5 minutową dogrywkę
(2×2,5 minuty ze zmianą stron), przy dalszym braku rozstrzygnięcia egzekwowana jest seria 3 rzutów
karnych. Utrzymujący się remis zapoczątkowuje serie pojedynczych rzutów karnych wykonywanych przez
zawodników, którzy wcześniej nie strzelali. Jeśli jedna z drużyn uzyska prawo wcześniejszego rozpoczęcia
drugiej serii ze względu na mniejszą ilość zawodników, takie samo prawo uzyskuje automatycznie trener
drugiego zespołu. Dalej zawodnicy wykonują pojedyncze serie rzutów karnych aż do rozstrzygnięcia
spotkania.
5. Końcowe zwycięstwo w Fazie Finałów Miejskich upoważnia najlepszą drużynę w kategorii U-9 i U-11 w
każdym z Miast Eliminacyjnych do wzięcia udziału w Finale Ogólnopolskim.

§13 Przepisy

1. Zespoły składają się z 5 zawodników grających w polu i bramkarza.
2. Zawodnicy grają w obuwiu sportowym o miękkiej podeszwie (lanki), obowiązuje zakaz gry w tzw.
wkrętach (korkach metalowych i plastikowych)
3. Obowiązuje zakaz gry w przedmiotach mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa
uczestników. Zakaz ten obejmuje elementy biżuterii, okulary inne niż sportowe a także opatrunki
gipsowe, metalowe szyny bądź innego rodzaju usztywnienia wykorzystywane przez zawodników objętych
leczeniem chirurgicznym.
4. Piłki do gry w rozmiarze 4, dostarczone przez Organizatora.
5. Regulaminowy czas trwania spotkania wynosi 2 x 10 minut z jednominutową przerwą i zmianą stron, przy
czym podczas Fazy Finałów Miejskich sędzia ma prawo doliczyć do regulaminowego czasu
spotkania/dogrywki dodatkowy czas wynikający z niezamierzonych bądź celowych opóźnień; pamiętając
o zasygnalizowaniu trenerom zainteresowanych drużyn swojej decyzji.
6. Dopuszcza się prowadzenie statystyk strzelców.
7. Do statystyk strzelców nie wlicza się bramek uzyskanych podczas spotkań towarzyskich.
8. Brak pozycji spalonej.
9. Wymiary bramek: 5×2.
10. Rzut karny wykonuje się z odległości 9 metrów.
11. Wymiary boiska wynoszą od 40 do 60 metrów długości oraz 20 do 30 metrów szerokości.
12. Zmiany w locie, tak zwane hokejowe, ilość zmian dowolna.
13. Odległość od muru przy stałych fragmentach gry wynosi 5 metrów.
14. Wznowienie piłki z autu wykonywane nogą, przy czym piłka nie może zostać podniesiona ponad wysokość
kolan sędziego (ok. 50 cm).
15. Przy wznawianiu piłki z autu odległość zawodnika drużyny przeciwnej wynosi min. 3 metry.
16. Wznowienie gry po aucie bramkowym dokonywane przez bramkarza z dowolnego miejsca w obrębie pola
karnego poprzez zamierzone podanie piłki ręką lub nogą bez możliwości prowadzenia piłki.
17. W chwili wznawiania gry po aucie bramkowym, w obrębie pola karnego może przebywać jedynie
bramkarz wznawiający grę.
18. Po wznowieniu gry z autu bramkowego przez bramkarza, zawodnik z pola nie może przejąć piłki przed
opuszczeniem przez nią obrębu pola karnego.
19. Przekroczenie linii środkowej boiska po wznowieniu przez bramkarza gry z autu bramkowego bez
uprzedniego kontaktu z powierzchnią bądź zawodnikiem jednej z drużyn skutkuje przyznaniem zagrania
piłki z autu na wysokości środka boiska przez drużynę przeciwną.
20. Za wznowienie piłki z autu bramkowego uznaje się ostatni moment kontaktu bramkarza z piłką.
21. Wprowadzenie piłki do gry z linii środkowej musi zostać poprzedzone podaniem.
22. Wznowienie gry spoza linii bocznej boiska musi zostać poprzedzone podaniem.
23. W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi minimum jeden sędzia.
24. Sędzia może karać zawodników dwuminutowym lub pięciominutowym wykluczeniem z gry w przypadku
przekroczenia przepisów bądź niesportowego zachowania zawodników (odpowiednio żółta i czerwona
kartka).
25. W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek otrzymania żółtej kartki kara
zostaje anulowana, trener zespołu ukaranego czerwoną kartką może wprowadzić w takim przypadku
innego zawodnika. Wyjątek stanowi sytuacja, w której zawodnik ukarany dyskwalifikacją czasową
sprokurował rzut karny, po którym pada bramka dla drużyny przeciwnej.
26. Trener lub wyznaczony przez niego asystent zobowiązany jest do posiadania przy sobie kompletu
dokumentów potwierdzających tożsamość zawodników, i przedstawienia ich na prośbę koordynatora.
27. Weryfikacji dokumentów tożsamości może dokonywać wyłącznie koordynator rozgrywek w obecności
zainteresowanych trenerów i/lub wyznaczonych przez niego asystentów, po uprzednim zgłoszeniu prośby
przez opiekuna zespołu weryfikującego nie później niż do końca meczu. Wnioski zgłaszane po wskazanym
terminie nie będą rozpatrywane.

§14 Przepisy porządkowe

1. W czasie zawodów obowiązują zasady Fair Play.
2. Podczas Turnieju w miejscu rozgrywek obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów, zakaz
ten dotyczy również papierosów elektronicznych.
3. Osoby nietrzeźwe nie mogą przebywać na terenie obiektów podczas trwania zawodów.
4. Zabrania się używania materiałów pirotechnicznych.
5. Zabrania się wywieszania na obiektach własnych banerów i transparentów.
6. Wszelkie próby zakłócenia porządku podczas Turnieju dokonywane przez drużyny a także członków ich
rodzin bądź osoby zaprzyjaźnione będą karane upomnieniami, walkowerami, usunięciem z miejsca
zawodów osób zakłócających porządek a nawet usunięciem drużyny z Turnieju bez zwrotu kosztów
wpisowego – dopuszcza się stosowanie odpowiedzialności zbiorowej.
7. Rozstrzyganie wszelkich sporów i protestów leży w gestii organizatora, jednak nie przewiduje się
anulowania wyników zakończonych spotkań z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 15 §6 niniejszego
regulaminu.

§15 Walkowery i wykluczenia

1. Walkowery weryfikuje się jako przegraną 0-3 na niekorzyść drużyny ukaranej. Wyjątek stanowi przyznanie
obopólnego walkowera, który skutkuje zakończeniem spotkania wynikiem 0-0 bez przyznania punktów
podczas Fazy Ligowej/Przejściowej lub odpadnięciem obydwu drużyn w Fazie Pucharowej.
2. Walkower drużynie przyznaje się gdy:
a) nie stawi się na zawody w przeciągu 5 minut od wyznaczonej godziny meczu,
b) której udowodnione zostało złamanie pkt. 13-14 §6 niniejszego regulaminu,
c) w spotkaniu Fazy Ligowej wziął udział zawodnik nieuprawniony do gry, zweryfikowany w
odpowiednim czasie,
d) w której ilość zawodników będzie mniejsza niż 4,
e) drużyna samowolnie opuści boisko,
f) zawodnik, trener, asystent lub opiekun dziecka w czasie zawodów czynnie znieważył sędziego,
przedstawiciela Organizatora bądź reprezentantów innej drużyny,
g) trener nie okazał dokumentów zawodników na prośbę Organizatora,
h) w wyniku ilości zgłaszanych przez siebie nieobecności nie rozegra ona kompletu spotkań.
3. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego niż walkower – utrzymuje się wynik
uzyskany na boisku.
4. Wykluczenie drużyny z Turnieju jest równoznaczne z jej automatyczną dyskwalifikacją bez zwrotu kosztów
wpisowego.
5. Karę wykluczenia drużyny z Turnieju stosuje się w przypadku:
a) notorycznego łamania postanowień podpunktów B, D, E, F, G pkt. 2 niniejszego paragrafu,
b) złamania pkt. 13-14 §6 niniejszego regulaminu i niewycofania spornych zawodników,
c) niedozwolonej ingerencji w wygląd strojów pojedynczych zawodników jak i całej drużyny, mającej na
celu promocję szkółki lub klubu, a także ich sponsorów i partnerów.
d) nie wzięcia udziału przez drużynę w co najmniej połowie terminów rozgrywkowych ustalonych dla
danej grupy w kategorii wiekowej
6. Drużyna, której w nieprzekraczalnym terminie 90 dni kalendarzowych od daty zakończenia udziału w
Turnieju zostanie udowodnione złamanie pkt. 13-14 §6 niniejszego regulaminu, zostanie ukarana
dyskwalifikacją i odebraniem ewentualnych, także późniejszych tytułów i nagród.
7. W przypadku przyłapania uczestnika na posługiwaniu się sfałszowanym dokumentem tożsamości cała
drużyna zostanie wykluczona z Turnieju bez zwrotu kosztów wpisowego. Ponadto informacja o zajściu
trafi w formie pisemnej do odpowiednich instytucji oświatowych i organów sportowych.

§16 Nagrody

1. Wszyscy uczestnicy biorący udział w Turnieju otrzymują imienny dyplom oraz pamiątkowy medal.
2. Trzy najlepsze drużyny kategorii U-9, U-11 i U-13 w każdym z miast otrzymają puchary drużynowe.
3. Zwycięzcy w kategoriach U-9 i U-11 wezmą udział w Finale Finałów.
4. Wszystkie drużyny biorące udział w rozgrywkach kategorii U-7 otrzymają puchar drużynowy.
5. Wszystkie drużyny biorące udział w rozgrywkach kategorii U-9, U-11 i U-13 biorą udział w losowaniu
dwóch wyjazdów na mecz Borussii Dortmund. Losowanie zostanie przeprowadzone podczas ceremonii
zamknięcia Finału Finałów w dniu 25 czerwca 2017.
6. Udział w wyjazdach zagranicznych biorą wyłącznie zawodnicy, trener i asystent zgłoszeni na ostatniej
dostarczonej Organizatorowi karcie drużynowej.
7. Wszystkie nagrody są elementem kampanii promocyjnej sponsorów Turnieju.

§17 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zastrzeżenia i protesty dotyczące nieprawidłowości w bieżącym przebiegu Turnieju należy
zgłaszać koordynatorowi niezwłocznie po zauważeniu nieprawidłowości.
2. Wszelkie zastrzeżenia i protesty dotyczące podejrzenia złamania przez drużyny zapisów niniejszego
regulaminu ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 13-14 §6, należy zgłaszać imiennie podpisane w formie
elektronicznej bądź pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od chwili zaistnienia zdarzenia.
3. Drużyna podejrzewana o złamanie zapisów niniejszego regulaminu ze szczególnym uwzględnieniem pkt.
13-14 §6, jest zobowiązana do przedstawienia na pisemną prośbę Organizatora odpowiednich
dokumentów w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma.
4. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi – Stowarzyszeniu Kochamy Sport.
5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 2 stycznia 2017.

Stroje Soccera

Stroje piłkarskie Soccer Ropczyce

Przekaż 1%

Przekaż jedne procent na Szkółkę Piłkarską Soccer Ropczyce

Sponsorzy