Regulamin Szkółki

1. Zawodnicy są zobowiązani godnie reprezentować Szkółkę Piłkarską na zajęciach, turniejach jak i w życiu codziennym.

2. Zajęcia w Szkółki Piłkarskiej odbywają się zgodnie z harmonogramem.

3. Zawodnik uczęszczający na zajęcia musi posiadać ważne zaświadczenie lekarskie dotyczące stanu zdrowia oraz wypełnione przez opiekunów prawnych oświadczenie.

4. Zawodnicy powinni dążyć do podnoszenia umiejętności sportowych.

5. Składka członkowska wynosi 70 zł miesięcznie i należy ją wpłacić przez cały rok do 15 każdego miesiąca.

6. Wpłaty należy dokonywać na numer konta Szkółki (zamieszczone na stronie internetowej).

Wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskiej jest równoznaczne z oficjalnym przyjęciem dziecka do  STOWARZYSZENIA SZKÓŁKA PIŁKARSKA SOCCER ROPCZYCE

Deklarację członkowską wraz ze zgodą na rozpowszechnianie wizerunku oraz klauzulą informacyjną w związku z RODO należy złożyć bezzwłocznie do trenera grupy;

Członkostwo w STOWARZYSZENIU SZKÓŁKA PIŁKARSKA SOCCER ROPCZYCE (zwany dalej SOCCER ROPCZYCE) jest dobrowolne. SKŁADKA CZŁONKOWSKA NIE JEST FORMĄ OPŁATY ZA JAKĄKOLWIEK USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ PRZEZ KLUB (np. badania lekarskie, treningi w SZKÓŁCE, wyjazdy na mecze mistrzowskie i sparingi, sprzęt meczowy, opłaty sędziowskie, licencje, opieka medyczna, ubezpieczenie itp.), A ŚWIADOMYM WSPARCIEM I WYRAZEM CHĘCI NALEŻENIA DO SPOŁECZNOŚCI SOCCER ROPCZYCE I REPREZENTOWANIA JEGO BARW

7. Szkółka Piłkarska nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach, jeżeli zawodnik jest chory lub kontuzjowany należy zgłosić trenerowi  jak długa będzie absencja w treningach

8. Podczas rozgrywek  prosimy opiekunów – rodziców o kulturalne zachowanie, nie wchodzenie na płytę boiska i do szatni.

9. Zajęcia w klubie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.

10 Szkółka Piłkarska Soccer Ropczyce odpowiada za bezpieczeństwo dziecka od momentu rozpoczęcia zajęć do jego zakończenia według programu zajęć.

11. Podczas meczów prosimy rodziców, opiekunów o kulturalne zachowanie.

12. Zawodnicy będą poddawani selekcji celem stworzenia odpowiednich grup zgodnych z zaawansowaniem sportowym oraz wiekiem.

13. Rodziców obowiązuje Kodeks i Dekalog zamieszczony stronie www.soccer-ropczyce.info

14. Zawodnik Soccer Ropczyce może pojechać na testy do innego klubu tylko za zgodą Szkółki reprezentowanej przez Prezesa

15. Wszyscy zawodnicy zrzeszeni w Szkółce są ubezpieczeni na czas uczestnictwa w zajęciach.

16. Szkółka  zastrzega sobie zmiany w Regulaminie.

17. Zawodnik i Rodzic zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu.

18. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach prosimy o bezzwłoczny kontakt

Stroje Soccera

Stroje piłkarskie Soccer Ropczyce

Przekaż 1%

Przekaż jedne procent na Szkółkę Piłkarską Soccer Ropczyce

Sponsorzy